TL Dạy Công nghệ Thông tin

Chương trình Tin học Ứng dụng

Nội dung Chương trình Tin học Ứng dụng cho người khiếm thị

Chương trình Tin học căn bản

Nội dung Chương trình Môn Tin học Căn bản cho người khiếm thị

APPs miễn phí cho người khiếm thị

Giới thiệu một số ứng dụng miễn phí cho người khiếm thị trên các thiết bị IOS và Android