Chương trình Phục vụ

TẬP HUẤN BRAILLE ÂM NHẠC

Trong bốn ngày liên tiếp, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2018, trung tâm Nhật Hồng đã tổ chức lớp tập huấn Braille Âm Nhạc.

TIN VUI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Chương trình học hòa nhập là một trong những cách giúp trẻ khiếm thị đến gần đến mục tiêu hòa nhập cộng đồng. Hiện nay tại trung tâm có 35 em tham gia học tập chung với các học sinh sáng mắt...