TẦM NHÌN

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng hướng đến việc phục vụ hòa nhập và hiệu quả hơn. Trung Tâm hy vọng có thể mở rộng việc phục vụ cho nhiều trẻ khiếm thị ở các vùng xa xôi hẻo lánh, để tất cả trẻ khiếm thị đều được chăm sóc, giáo dục, và có việc làm để sống tự lực và đóng góp cho xã hội.